Oferta realizacji zadania publicznego

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec w zakładce "Ogłoszenia rok 2016" można zapoznać się z ofertą na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta dostępna pod adresem: link.

Program Rodzina 500+

Przypominamy, że tylko do 1 lipca br. można składać wnioski na świadczenie wychowawcze w ramach Programu "Rodzina 500+", aby otrzymać świadczenie z nadpłatą od miesiąca kwietnia.

Liczba wydanych do dnia dzisiejszego decyzji o przyznaniu świadczenia kształtuje się na podobnym poziomie, jak w gminach sąsiednich - Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 593 decyzji, jednakże liczba złożonych wniosków jest znacznie wyższa niż u naszych sąsiadów - do dnia dzisiejszego mieszkańcy Gminy Świerklaniec złożyli już 798 wniosków.

Program "500+" w Gminie Świerklaniec zrealizowano w 74,3 %. Kwota wypłaconych świadczeń na dzień 29 czerwca wynosi 1 170 791 złotych. Składane wnioski są realizowane w ustawowym terminie.

Bezpłatna mammografia cyfrowa

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach zaprasza Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatną mammografię cyfrową. Szczegóły znajdą Państwo na poniższym plakacie.

Przeciwdziałanie niskiej emisji - nowa oferta Funduszu dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą. Od 27 czerwca działa również Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, gdzie pracownicy WFOŚiGW udzielają szczegółowych informacji na temat Programu oraz służą pomocą przy wypełnianiu wniosków. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i wnioskiem o dofinansowanie znajdą Państwo na poniższej stronie: link.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

W piątek 24 czerwca 2016 roku na zaproszenie Wójta odbyło się w spotkanie z Radnymi Gminy i Sołtysami dotyczące planowanej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec”.

W celu rzeczowej realizacji zadania została sporządzona koncepcja przebiegu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w każdym sołectwie Gminy Świerklaniec.

Kolejnym krokiem do którego intensywnie przymierza się Gmina jest złożenie wniosku
o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nabór wniosków aplikacyjnych planowany jest na miesiące wrzesień – listopad br.

Absolutorium dla Wójta

Dnia 23 czerwca 2016 roku odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Świerklaniec.

Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za rok 2015 oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu. Przed przystąpieniem radnych do głosowania, omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za rok 2015 oraz przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec. W trakcie obrad przedstawiono również wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta oraz opinię RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej. Po przeprowadzonej dyskusji Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl uzyskał absolutorium za rok 2015.

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec