To już ostatni moment na złożenie wniosku o stypendium!!!

Przypominamy, że 1-go sierpnia mija ostateczny termin składania wniosków o przyznanie stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie.

Stypendium to jest formą pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerklaniec, uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz artystycznych. Stypendium powinno służyć rozwojowi zdolności artystycznych i powinno być przeznaczone wyłącznie na cel. Może być również przeznaczone na wspólną realizację projektu artystycznego przez więcej niż jedną osobę. Warto zaznaczyć, że wnioski o przyznawanie stypendium mogą składać instytucje działające w sferze kultury, stowarzyszenia, związki twórcze i kulturalne, organizacje pozarządowe oraz sami kandydaci do otrzymywania stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie prawni lub przedstawiciele ustawowi. Szczegóły można znaleźć w BIP – uchwała Rady Gminy Świerklaniec nr XXV/150/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku (link tutaj).

 

Oferta dla zadłużonych lokatorów.

Gmina Świerklaniec wyciąga rękę do dłużników. Na koniec 2015 roku zadłużenie z tytułu niezapłaconych czynszów wraz odsetkami wynosiło 243 tysiące złotych. Część długu stanowią niezapłacone rachunki za media. Rekordzista winien jest gminie 23.587 złotych.

Od 1-go sierpnia Gmina Świerklaniec uruchamia program, który pozwoli na odpracowanie osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, zadłużenia z tytułu niezapłaconych czynszów i rachunków za media. Na 79 lokali należących do gminy aż  w 23 lokatorzy zalegają z opłatami. Jak zapewniają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Świerklańcu, każda sprawa będzie traktowana indywidualnie. Oferta jest skierowana przede wszystkim do lokatorów, których zadłużenie przekroczyło 1000 złotych. Osoby zainteresowane programem muszą przyjść do Urzędu Gminy, przedstawić swoją sytuację i zawrzeć stosowne porozumienie. Od momentu jego zawarcia dłużnikowi nie będą naliczane odsetki, jednak warunkiem jest ciągłość wykonywania zleconej pracy w określonym, zadeklarowanym terminie. Osoby, które podpiszą porozumienie będą wykonywać proste prace na terenie gminy. Chodzi o sprzątanie klatek czy sprzątanie po remontach a także proste prace pielęgnacyjne. Przystąpienie do programu ma charakter dobrowolny i pozwala na częściową lub całkowitą spłatę długu. Ci, którzy będą wyjątkowo odporni na tego typu propozycje ze strony urzędu gminy i nadal nie będą opłacać czynszu, muszą liczyć się z  konsekwencjami. W ostatnim czasie gmina skierowała do sądu 6 spraw, dotyczących eksmisji lub zapłaty zaległego czynszu. Osoby zainteresowane programem mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Świerklaniec.

  

 

Fundusz Sołecki na rok 2017

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) i uchwałą Nr VI/45/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świerklaniec środków stanowiących fundusz sołecki informujemy, że kwota funduszu sołeckiego na rok 2017 dla poszczególnych sołectw w Gminie Świerklaniec wynosi 31 373,80 zł.

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ustawy warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. W terminie do 30 września 2016 r. sołtys powinien przekazać wniosek Wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na rok 2017 r.

Informacja o Sesji Rady Gminy

Biuro Rady Gminy Świerklaniec uprzejmie informuje, że XXVIII sesja Rady Gminy Świerklaniec rozpocznie się w piątek, dnia 29 lipca 2016 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.                                                                                        
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23.06.2016r.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 191 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerklańcu.
5.    Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7.    Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności Komisji w II kwartale 2016r.
8.    Sprawozdanie z realizacji zadań nad zalewem Nakło-Chechło oraz w Parku w Świerklańcu.
- prezentacja dotycząca możliwości rewitalizacji zbiorników wodnych na terenie Parku w Świerklańcu i zalewu Nakło-Chechło.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 192 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 193 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklaniec.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 194 w sprawie  ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 195 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 196 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 197 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 198 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2016-2028.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 199 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklaniec dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 200 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklaniec dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechu.
18.    Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
19.    Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
20.    Zakończenie.


Kolejny dzień Czechów w gminie Świerklaniec.

Młodzi Czesi, którzy przyjechali do gminy Świerklaniec w ramach ŚDM, mają przed sobą kolejny dzień wrażeń. Grupa Czechów przebywająca w parafii pw. Chrystusa Króla w Świerklańcu, uczestniczyć będzie w warsztatach: teatralnych, kostiumowych i budowlanych, które rozpoczynają się w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu. Jednak pierwszym punktem dnia była wspólna modlitwa i medytacja na trawie...

 

Psie stacje nad Zalewem Nakło-Chechło

Już nie będzie wymówki, że nie ma gdzie i jak. Na koronie zalewu Nakło-Chechło pojawiło się 5 psich stacji.
To miejsca, gdzie można wyrzucić to, co nasz czworonożny pupil pozostawił po sobie. Dodatkowo taka stacje będzie zaopatrzona w pakiety worków na psie nieczystości. Psie stacje zakupiła firma Bio-Ekos oraz fundacja „Żagiel”, jednak zgodnie z zawartym porozumieniem zarządzać nimi będzie gmina. Warto zaznaczyć, że to nie pierwsze psie stacje na terenie gminy Świerklaniec, trzy podobne znajdują się również na terenie parku.

Pielgrzymi z Czech w gminie Świerklaniec

Już są... pielgrzymi z Czech, którzy przyjechali na ŚDM zawitali do gminy Świerklaniec, gdzie spędzą blisko tydzień. Tak witali się z nimi parafianie z Nakła Śląskiego.

 

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec