Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że Gmina Świerklaniec wypowiedziała pismem z dnia 13 czerwca 2016 roku umowę dzierżawy pomieszczeń w Pałacu Kawalera firmie Luxus Trip&Travel, ze skutkiem na dzień 30 września 2016 roku. Powodem jest niewywiązywanie się przez dzierżawcę z zobowiązań wynikających z zawartej umowy, to jest zaleganie z należnym czynszem za co najmniej dwa pełne okresy płatności i nieuregulowanie zaległości w wyznaczonym dodatkowo terminie. W związku z tym restauracja od 1 października 2016 roku będzie nieczynna.

Czytaj więcej: Komunikat

Zapraszamy do wypełnienia ankiet

W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy do roku 2030 oraz planu funkcjonalno-użytkowego zarządzania parkiem w Świerklańcu, które mają wyznaczać kierunki rozwoju oraz dostarczać rozwiązań organizacyjnych i projektowych na najbliższe lata, zapraszamy do wypełniania poniżej zamieszczonych ankiet.

Czytaj więcej: Zapraszamy do wypełnienia ankiet

Gracja dla Anny Rabsztyn!

Statuetka Gracji to nagroda przyznawana corocznie przez Radę Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 27 września na Uroczystej Sesji Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu, z siedzibą w Nakle Śląskim, Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Świerklaniec wręczyli statuetkę Gracji, dyplom oraz nagrodę pieniężną Pani Annie Rabsztyn – popularyzatorce technik rękodzielniczych, założycielce Koła rękodzieła w Orzechu oraz w Nakle Śląskim, która w sposób szczególny, poprzez swoją twórczość jak i przekazywaną innym wiedzę, promowała Gminę Świerklaniec w Polsce i za granicą.

Czytaj więcej: Gracja dla Anny Rabsztyn!

Spotkania informacyjne dla zainteresowanych wsparciem ze środków unijnych

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach działania: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czytaj więcej: Spotkania informacyjne dla zainteresowanych...

Wypracowywali wspólną strategię rozwoju

Wójt, radni gminni i powiatowi, pracownicy urzędu gminy, a także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świerklaniec. Łącznie ponad 40 osób spotkało się 26 września w Pałacu Kawalera, by wypracować wspólną Strategię Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 oraz Plan Funkcjonalno-Użytkowy Zarządzania Parkiem w Świerklańcu.

Czytaj więcej: Wypracowywali wspólną strategię rozwoju

Gmina Świerklaniec z ogromnym dofinansowaniem na sprzęt dla strażaków!

20 września Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów oraz wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 dla Działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Projekt złożony przez Gminę Świerklaniec z wynikiem 35,2 punktu uplasował się na 4 miejscu w konkursie i zostanie dofinansowany. Gmina otrzyma 130 344,74 zł na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Nakle Śląskim, Świerklańcu i Orzechu. Koszt całkowity inwestycji to 155 172,30 zł.

Czytaj więcej: Gmina Świerklaniec z ogromnym dofinansowaniem...

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec