17 czerwca zmieniły się zasady wycinki drzew

W ostatnim czasie w zasadach usuwania drzew z nieruchomości osób fizycznych nastąpiła zmiana wprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. 2017. 1074) o zmianie ustawy o ochronie przyrody. W skrócie, nowe przepisy zobowiązują właściciela nieruchomości do zgłoszenia do organu decyzyjnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na zamieszkanie, zamiaru usunięcia drzewa.

Kiedy trzeba zgłosić wycinkę drzewa?
W przypadku jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie takie powinno zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Organ decyzyjny właściwy ze względu na zamieszkanie w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Z oględzin sporządzony zostaje protokół. Po dokonaniu oględzin organ decyzyjny w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, w uzasadnionych przypadkach może wnieść sprzeciw na zgłoszony zamiar usunięcia drzewa. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. W sprawach zgłoszeń na zasadach ogólnych mają również zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)
Szczegółowych informacji o nowych zasadach usuwania drzew z nieruchomości osób fizycznych uzyskać można w Urzędzie Gminy Świerklaniec pod nr 322844853 wew. 53.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec