Absolutorium dla wójta

Były kwiaty, ciepłe słowa i podziękowania. Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl otrzymał na wczorajszej sesji (29 czerwca 2017 r.) absolutorium od Rady Gminy Świerklaniec z wykonania budżetu za 2016 rok.

Wójt przedstawił Radzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i stosownym objaśnieniem. Rada powołała Komisję Rewizyjną, która nie stwierdziła żadnych uchybień. Dokument otrzymała także Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, która pozytywnie go zaopiniowała. Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 56 milionów zł. Dochody wykonano w kwocie niecałych 55 milionów zł co stanowiło około 98% planu.
- Kieruję słowa podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do wykonania planu finansowego. Za wykonaniem budżetu stoi szereg osób. To praca mieszkańców, sołtysów i rad sołeckich oraz radnych, którzy pochylając się nad uchwałami podchodzą do naszych spraw logicznie i rozsądnie, dzięki czemu możemy dbać o zrównoważony rozwój gminy. Chcę też podziękować pracownikom Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych - szkół, przedszkoli, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Ten budżet to nasza wspólna praca – mówił wójt Marek Cyl.
Przy okazji podziękowań wójt wręczył na ręce skarbnika gminy Świerklaniec – Anny Hojki oraz sekretarza gminy – Justyny Bomby kwiaty dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy.
Gmina Świerklaniec najwięcej pieniędzy w 2016 roku wydała na zadania związane z oświatą i wychowaniem- 16 milionów zł co stanowi 32% budżetu. Podkreślić również należy inwestycje w zakresie dróg, chodników i parkingów, na które wydano ponad 1,6 mln zł.
W 2016 roku Urząd Gminy Świerklaniec otrzymał pozytywne decyzje o uzyskaniu unijnych dofinansowań na budowę przedszkola w Nowym Chechle i termomodernizację budynku gimnazjum w Świerklańcu, a także na termomodernizację budynku Urzędu Gminy (realizacja tych projektów w 2017 roku) i zakup wyposażenia dla gminnych jednostek OSP w Świerklańcu, Orzechu i Nakle Śląskim (zostało zrealizowane w czerwcu b. r.). W 2016 r. po raz pierwszy (jako pierwsza gmina wiejska w powiecie tarnogórskim) Gmina Świerklaniec zrealizowała budżet partycypacyjny. Wykonano zwycięskie inwestycje w czterech sołectwach za kwotę niemal 195 tysięcy zł.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec