Zgłaszanie do ewidencji szamb i oczyszczalni przydomowych

W związku z wynikającym z ustawy obowiązkiem Urzędu Gminy Świerklaniec prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, prosimy wszystkich mieszkańców gminy Świerklaniec o wypełnienie i składanie zgłoszeń, które posłużą do aktualizacji ewidencji. Aktualne ewidencje są podstawą do opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek prowadzenia przez gminę ewidencji wynika z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.). 
Druki zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego Urzędu w zakładce Gospodarka odpadami. Wypełnione zgłoszenia należy złożyć do Urzędu Gminy Świerklaniec w terminie do 30.11.2017 r. Więcej informacji na stronie www.swierklaniec.pl w zakładce Gospodarka odpadami.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec