Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Świerklaniec dla rodzinnych ogrodów działkowych. Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać w terminie od 6 do 20 października 2017 r.

Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie Gminy Świerklaniec mogą uzyskać z budżetu gminy dotację celową na  dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD. Dotacja na wykonanie przedsięwzięcia w danym roku budżetowym może być udzielana do wysokości 60% nakładów na to przedsięwzięcie i nie więcej niż 40 000 zł na jedno zadanie lub w wysokości do 90% wartości kosztów i nie większej niż 40.000,00 zł na zadanie, jeśli zadanie poza realizacją celów wskazanych w art. 17 ustawy o ROD służy również zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej wykraczających poza działalność ROD. Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świerklaniec dla rodzinnych ogrodów działkowych przyjęty Uchwałą Nr XLVII/309/17 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 sierpnia 2017 r. Regulamin, wzór wniosku o udzielenie dotacji i wzór rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklaniec na realizację przedsięwzięcia w rodzinnym ogrodzie działkowym znajdują się tutaj. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 8 lub pod numerem telefonu (32) 284-48-53 wew. 54.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec