40 milionów dofinansowania na kanalizację to już fakt!

Najwyższe dofinansowanie w historii gminy Świerklaniec stało się faktem. 19 lutego 2018 r. podpisano umowę na podstawie której Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał gminie dofinansowanie na projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”. Środki pochodzą funduszy unijnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ruszy jeszcze w tym roku. Potrwa do roku 2022. Środki dotacji pochodzą z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 74 454 020,06 zł. Gminie udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, w kwocie nie większej niż 39 143 721,24 zł, natomiast maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 46 051 436,76 zł.
- Te wartości robią wrażenie, ale najważniejsze jest to, że nareszcie poprawi się komfort życia mieszkańców naszej gminy. Cieszę się, że tak dużą inwestycję uda nam się zamknąć w tak krótkim czasie. Sprawa skanalizowania gminy Świerklaniec pojawiała się w dyskusjach od dobrych kilkunastu lat. Tym bardziej jestem zadowolony z tego, że uda się za jednym razem skanalizować niemal całą gminę. Dotacja, która została nam przyznana to realne pieniądze na realny cel – mówił wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl.
Planowana inwestycja ma na celu zaprojektowanie i wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację kanalizacji deszczowej i wodociągu na terenie gminy Świerklaniec. Dodatkowo w ramach zadania zakupiony będzie specjalistyczny samochód do monitoringu i naprawy sieci. Wszystkie ulice uszkodzone podczas realizacji prac zostaną odtworzone po ich zakończeniu.
Powstanie ponad 40 km nowej sieci kanalizacji, do której podłączonych zostanie ponad 4 tysiące mieszkańców. Celem jest skanalizowanie około 95% gminy.
Realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie gminnej infrastruktury do potrzeb społeczności lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego, co w dalszej perspektywie wpłynie na wysoką jakość wód powierzchniowych, podziemnych oraz na racjonalizację ich wykorzystania.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec