Ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonawcę budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec


Na Biuletynie Informacji Publicznej UG Świerklaniec zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na zaprojektowanie i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec", nr POIS.02.03.00-00-0303/17 który jest realizowany przy współfinansowaniu w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020". Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i składania ofert.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec