Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Świerklaniec informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Aktualne ewidencje prowadzone przez Urząd są podstawą do opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Wobec tego prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Świerklaniec o wypełnienie i składanie zgłoszeń, które posłużą do aktualizacji prowadzonych przez tutejszy Urząd ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Załączone zgłoszenia należy wypełnić i złożyć do tutejszego Urzędu w terminie do 30.11.2017 r. W załączeniu zamieszczamy również listę firm posiadających uprawnienia do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świerklaniec.

- Załącznik

Ogłoszenie - zmiana stawek 2017

Urząd Gminy Świerklaniec informuje, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za wywóz odpadów segregowanych zamiast 9 zł/1 os. zapłacimy 14 zł/1 os., natomiast za wywóz odpadów niesegregowanych zamiast 16 zł/1 os. zapłacimy 21 zł/1 os. Mimo, że nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2017 r. należy pamiętać, że za odbiór odpadów płacimy dopiero po wykonaniu usługi, czyli do 15 dnia następnego miesiąca, a więc termin zapłaty za miesiąc styczeń upływa 15 lutego 2017 r.  Jednocześnie przypominamy, że za odpady odebrane w miesiącu grudniu 2016 r. uiszczamy opłatę według „starych” stawek do 16 stycznia 2017 r.

Od tego roku poszerzony został wachlarz usług o możliwość zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania w referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Świerklaniec istnieje możliwość przekazania we własnym zakresie wyżej wymienionej frakcji odpadów na Gminny Plac Gospodarczy zlokalizowany w Świerklańcu przy ulicy Wiosennej. Zarówno z nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, jak i z lokalu w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej można dostarczyć na GPG odpady budowlane w ilości 0,5 Mg (0,5 tony) na rok.

Ustalony został limit dotyczący odbioru odpadów ulegających biodegradacji gromadzonych w brązowych workach. W okresie od kwietnia do listopada mieszkańcy budynków jednorodzinnych będą mogli wystawiać 4 worki (łącznie 480 l) na nieruchomość, z częstotliwością dwa razy w miesiącu. Odpady „zielone” w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej będą odbierane w ilości wynikającej z wielkości właściwie oznakowanego pojemnika, w który nieruchomość jest wyposażona lub 4 worki na lokal (480 l). Pozostałą ilość zgromadzonych odpadów ulegających biodegradacji, po samodzielnym dostarczeniu można przekazać na Gminny Plac Gospodarczy w Świerklańcu (przy oczyszczalni ścieków) na ul. Wiosennej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Świerklaniec pod numerem telefonu: 32 284 48 53 wew. 50.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec