2014 - 2020

Obywatel IT w Świerklańcu


Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Projekt grantowy pn.: „Obywatel IT w Świerklańcu

Cel projektu: Podniesienie  kompetencji cyfrowych 264 mieszkańców powyżej 25 roku życia, zamieszkałych Gminę Świerklaniec.

Działania w projekcie:
Projekt pn. „Obywatel IT w Świerklańcu” to oferta bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Świerklaniec, którzy ukończyli 25 rok życia, z zakresu nabywania nowej bądź uzupełniania wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności cyfrowych. Uczestnicy projektu będą brali udział w szkoleniach kompetencji cyfrowych w wybranym module tematycznym:
    1. Rodzic w Internecie
    2. Mój biznes w sieci
    3. Moje finanse i transakcje w sieci
    4. Działam w sieciach społecznościowych
    5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
    6. Rolnik w sieci
    7. Kultura w sieci
Każdy z modułów  nadaje kierunek rozwoju kompetencji cyfrowych uczestnika, a tym samym wpływa na podniesienie ich poziomu i nabywanie nowych kompetencji. W ramach projektu przeprowadzone zostaną łącznie 22 moduły tematyczne  – szkolenia dla 22 grup odbiorców, każda licząca 12 uczestników, łącznie 264 osoby.
Prowadzenie szkoleń poprzedzone będzie działaniami promocyjnymi.

Realizator projektu:
Operator  
Fundacja Instytut Pracy i Edukacji
Grantobiorca
Gmina Świerklaniec
Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron

Całkowity koszt realizacji Projektu: 147 840,00 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2018r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2019r.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świerklaniec 2017-2023

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Oś Priorytetowa:  III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich


Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci


Tytuł projektu: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świerklaniec 2017-2023


Docelowym efektem realizacji Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych na wyznaczonych obszarach gminy Świerklaniec wraz z rewitalizacją infrastruktury uzupełniającej rewitalizacje sfery społecznej.


Działania w projekcie:
Projekt dotyczy opracowania programu rewitalizacji.
W ramach projektu m.in.:
- zebrano dane ilościowe i jakościowe od podmiotów przeciwdziałającym negatywnym zjawiskom.
- przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców Gminy,
- przeprowadzono diagnozy i analizy sytuacji społeczno- gospodarczej,
- przeprowadzono  nabór projektów rewitalizacyjnych w ramach LPR.
- opracowano dokument  LPR Gminy Świerklaniec

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  19 600,00 zł
- Wkład  Fundusz Spójności: 17 640,00 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.06.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 28.02.2018r.

Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu i w Orzechu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa
:  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna


Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej


Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  - ZIT


Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży  Pożarnej w Świerklańcu  i w Orzechu


Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerklaniec poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji.

Działania w projekcie:
Projekt obejmuje termomodernizację dwóch budynków będących własnością Gminy Świerklaniec, w których siedziby mają dwie Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Świerklaniec i OSP Orzech.
Niniejszy projekt obejmuje:
- ocieplenie ścian,
- wymianę ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej, bramy wjazdowej,
- wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe wraz z instalacją co. i c.w.u

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  530 379,85 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 441 514,18 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 30.04.2018r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2019r.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś Priorytetowa:  II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu


Działanie: 2.3  Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach


Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec


Działania w projekcie:
Projekt obejmuje budowę nowej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Świerklaniec. W ramach zaplanowanych w projekcie prac wybudowane zostaną nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzone zostaną ciągi komunikacyjne, w pasie których poprowadzone zostaną kolektory, a także zdegradowane odcinki istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowy element zakresu rzeczowego przedsięwzięcia stanowi modernizacja odcinka sieci wodociągowej.
Ogół zakresu rzeczowego niniejszego przedsięwzięcia jest podzielony na następujące zadania:
1. Wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej, dla ścieków gospodarczo bytowych, w tym:
a) Około 26,083 km kanalizacji grawitacyjnej,
b) Około 3,686 km kanalizacji ciśnieniowej,
c) Około 4,477 km sieci tranzytowej,
d) Około 7,823 km przyłączy kanalizacyjnych.
2. Odtworzenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zdegradowanej w trakcie robót związanej z budową kanalizacji sanitarnej – około 3,532 km ,
3. Modernizacja sieci wodociągowej – około 7,298 km,
4. Budowa 15 szt. przepompowni ścieków (10 obiektów w Orzechu, 3 obiekty w Nakle Śląskim i 2 obiekty w Świerklańcu),
5. Odtworzenie nawierzchni ulic, zdegradowanych w trakcie prowadzenia prac, związanych
z budową nowej sieci wodno – kanalizacyjnej.
6. Zakup nowoczesnego, innowacyjnego pojazdu do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej,
z przeznaczeniem dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

Cele projektu:
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Aglomeracji Świerklaniec oraz zwiększenie obecnej liczby ludności korzystającej z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego możliwość odprowadzania ścieków powstających na terenie Gminy  do właściwej oczyszczalni celem ich oczyszczenia.

Planowane efekty:
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 42,07 km
Długość przebudowanej sieci wodociągowej – 7,30 km
Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu 4.278 osób.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu: 74 454 020,06  zł
- Wkład  Funduszy Europejskich:   39 143 721,24  zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 19.02.2018.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023r.

Słoneczna gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa:
  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1  Odnawialne źródła energii  - ZIT

Tytuł projektu: Słoneczna gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec

Cel projektu: Zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminie, poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Działania w projekcie:
Projekt obejmuje  budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łącznie planowane jest wybudowanie 120 instalacji na prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Świerklaniec.
Na terenie Gminy zostaną zamontowane następujące instalacje:
- fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną w 97 domach,
- kolektory słoneczne wytwarzające energię cieplną w 23 domach.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  1.927.479,12 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 1.499.938,90 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 20.09.2018r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 20.12.2018r.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec