2014 - 2020

Słoneczna gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa:
  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1  Odnawialne źródła energii  - ZIT

Tytuł projektu: Słoneczna gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec

Cel projektu: Zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminie, poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Działania w projekcie:
Projekt obejmuje  budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łącznie planowane jest wybudowanie 120 instalacji na prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Świerklaniec.
Na terenie Gminy zostaną zamontowane następujące instalacje:
- fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną w 97 domach,
- kolektory słoneczne wytwarzające energię cieplną w 23 domach.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  1.927.479,12 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 1.499.938,90 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 20.09.2018r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 20.12.2018r.

Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  XII. Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 12.1  Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie: 12.1.1.  Infrastruktura wychowania przedszkolnego -  ZIT

Tytuł projektu: Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło
w Gminie Świerklaniec

Działania w projekcie:
Projekt polega na budowie przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec. Inwestycja realizowana będzie poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi zlokalizowanego przy ul. Lasowickiej 103 o przedszkole 4-oddziałowe przeznaczone na około 100 dzieci. Przedszkole będzie parterowe, spełniające wszystkie standardy bezpieczeństwa dla małych dzieci i osób dorosłych. Inwestycja obejmuje też zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę nowego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  5.942.612,60 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 3.842.244,68 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.06.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2020r.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  - ZIT

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu

Cel projektu: Modernizacja energetyczna budynku oraz likwidacja niskiej emisji poprzez znaczące obniżenie emisji CO2 do atmosfery

Działania w projekcie:
Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu polegającą na dociepleniu obiektu, wymianie kotła węglowego na gazowy i wymianie instalacji C.O.
Niniejszy projekt obejmuje:
- wykonanie instalacji gazowej,
- wymianę instalacji c.o.,
- termomodernizację ścian zewnętrznych,
- demontaż i montaż okien uchylnych,
- demontaż i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych,
- docieplenie poddasza,
- izolacja fundamentów

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  579.154,69 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 381.034,19 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2017r.

Zrealizowano:


Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu przy ul. Źródlanej 3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu przy ul. Źródlanej 3

Działania w projekcie:
Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku gminnego, w którym zlokalizowana jest szkoła. Zadanie to  obejmuje: ocieplenie stropodachu, izolację termiczną  i przeciwwilgociową  ścian piwnicznych, izolację termiczną ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace uzupełniające związane z dociepleniem, wymianę i wykonanie drenażu opaskowego, przebudowę kotłowni węglowej na gazową CO i CW z instalacją gazową

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  1.565.434,06 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 1.287.388,17 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 26.02.2018r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2018r.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec