Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zwołuję XXV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 26 marca 2020 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 215 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody – lipy drobnolistnej, rosnącej przy Alei Lipowej w Nakle Śląskim, działka nr 338/1, będącej  elementem składowym pomnika przyrody „Aleja Lipowa”.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 216 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 217 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2020-2037.
6. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 27.02.2020 r. i sesji nadzwyczajnej w dniu 11.02.2020 r.
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
9. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
10. Zakończenie.


Przewodniczący
Rady Gminy Świerklaniec
(-) Jarosław Wasążnik