Wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl otrzymał na sesji 28 czerwca 2018 r. od Rady Gminy Świerklaniec absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.

Podczas sesji omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017. Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec została przedstawiona pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja Rewizyjna jednogłośnie wnioskowała do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Pozytywną opinię w sprawie tego wniosku wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerklaniec za 2017 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2017 rok. Później w głosowaniu Rada Gminy Świerklaniec przyjęła uchwałę sprawie udzielenia wójtowi gminy Świerklaniec absolutorium za 2017 rok. Gratulacje w związku z otrzymanym absolutorium złożył wójtowi przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec pan Jerzy Siwy.
- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania planu finansowego i realizacji budżetu. Wykonanie budżetu to wspólna praca, dzięki której można w sposób odpowiedzialny i zrównoważony rozwijać naszą gminę i pracować dla jej mieszkańców – mówił wójt Marek Cyl. Dziękował również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Świerklaniec ze skarbnikiem - panią Anną Hojką na czele. Podziękowania zostały skierowane też do radnych.
Dochody gminy Świerklaniec wyniosły w 2017 roku prawie 52 mln zł, w tym dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) ponad 16 mln zł. Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły prawie 10 mln zł. Wydatki gminnego budżetu wyniosły nieco ponad 57 mln zł. Gmina Świerklaniec w 2017 roku na inwestycje wydała prawie 6 mln zł. Większość z inwestycji - ponad 3,6 mln zł - stanowiły wydatki związane z inwestycjami drogowymi. Największe z nich to rozbudowa ulic Głównej i Stabińskiego w Świerklańcu za ponad 1,5 mln zł (w tym 50% dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego) i budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Wrzosowej w Nowym Chechle za prawie 1,5 mln. zł. (tu gmina otrzymała w 2018r. wsparcie z Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii). Ważne dla mieszkańców były również nieco mniejsze inwestycje: budowa chodnika przy ul. Powstańców w Nakle Śląskim (niemal 165 tys. zł), budowa chodnika przy ul. Wolności w Nakle Śląskim (ponad 110 tys. zł), budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Sobolaków i Brzechwy w Orzechu (prawie 158 tys. zł), budowa chodnika przy ul. Parkowej w Świerklańcu (100 tys. zł. dotacji dla Powiatu Tarnogórskiego, który tę inwestycję realizował). Za łącznie ponad 120 tys. zł wybudowano nowoczesne oświetlenie ulic Wiosennej w Świerklańcu i Łąkowej w Orzechu. Powstały nowe miejsca postojowe przy Przedszkolu w Nakle Śląskim. Sporo pieniędzy przeznaczono na zadania inwestycyjne związane z oświatą i wychowaniem – łącznie nieco ponad 390 tys. zł. Przy czym najwięcej pieniędzy pochłonęła trwająca rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzechu, realizowana w całości ze środków własnych gminy (niemal 291 tys. zł). W 2017 roku zaczęto także budowę przedszkola wraz z wyposażeniem w Nowym Chechle oraz opracowano dokumentację projektową na przebudowę szkoły podstawowej w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej o oddziały przedszkolne (budowa ruszyła w 2018 roku). Na bezpieczeństwo - Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Świerklaniec przeznaczono prawie 192 tys. zł. Duże inwestycje zrealizowane w zeszłym roku stanowiły także: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świerklaniec (567 tys. zł) i dokumentacja projektowa modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Świerklańcu (147 tys. zł). Place zabaw przy wszystkich gminnych przedszkolach zyskały zabawki za 30 tyś. złotych.
W 2017r. rozpoczęły się także programy ekologiczne "Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec" oraz " Programie ograniczenia emisji dla gminy Świerklaniec" realizowane za środki UE oraz WFOŚiGW.
Na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowe przeznaczono w 2017 r. niewielkie środki, bo tylko 78 tys. zł, ale późną jesienią zeszłego roku dowiedzieliśmy się o przyznaniu rekordowego dofinansowania w historii gminy Świerklaniec. Blisko 40 milionów zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymamy na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie całej gminy. Planowana łączna wartość tej największej inwestycji stanowi ponad 70 milionów zł. Na początku 2018 roku podpisano stosowną umowę i gminę Świerklaniec czeka teraz kanalizacyjna rewolucja. Dzięki inwestycji do 2022 roku skanalizowane ma zostać ponad 90% gminy.