123Wraz z początkiem 2019 roku zaczął obowiązywać wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Rada gminy Świerklaniec, na sesji 28 stycznia 2019 roku podwyższyła kryterium dochodowe, uprawniające do udzielenia świadczenia, w ramach tego programu, do 150% kryterium zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim, ul. Główna 62, 42-622 Nakło Śląskie. Pod numerem telefonu 32/390 21 88.