Rada Gminy Świerklaniec przyjęła zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec.

Na mapie, która stanowi załącznik do dokumentu widoczne są m. in. obszary mieszkaniowe, usługowe, rolnicze. Wydzielono także obszar kształtowania centrum gminy. Zgodnie z ustawą jest to dokument (mimo, że to nie jest akt prawa miejscowego), którego zapisy kierunkują przeznaczenie terenów w opracowanych następnie przez gminę Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

Na sesji w dniu 28.01.2019 r. Rada Gminy Świerklaniec przyjęła uchwałę nr III/27/19 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec. Dokument uchwalony przez radnych stanowi zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec, który obowiązywał od roku 2013. Studium opracowano uwzględniając również zapisy Strategii Rozwoju Gminy Świerklaniec na lata 2014-2020.
W dokumencie zawarto dane liczbowe na temat zapotrzebowania na różne funkcje zabudowy na okres około roku 2046:
- mieszkaniową, jako podstawową funkcję jednostki osadniczej gminy,
- usługową, jako funkcję zaspokojenia potrzeb mieszkańców i tworzącą miejsca pracy mieszkańców,
- aktywności gospodarczej w formie zabudowy produkcyjnej i magazynowej, jako podstawę ekonomicznego rozwoju gminy i tworzenia miejsc pracy.

W wyliczeniach maksymalnego zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową założono wskaźniki:
- liczba mieszkańców gminy około 2046 roku 13.000 mieszkańców,
- liczba mieszkań na 1000 mieszkańców – 480,
- średnia powierzchnia użytkowa mieszkań (w zabudowie jednorodzinnej) – 140,0 m2,
- średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca – 40,0 m2.
Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec stanowi pierwszy krok do opracowania przez gminę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.