Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje X sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji. Odbędzie się 27 maja 2019 r. o godz. 15.00.

 

 

 

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

zwołuję

X sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji
na poniedziałek 27 maja 2019 r. o godz. 15.00
w sali narad Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3


Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.   
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o funkcjonowaniu w Gminie Świerklaniec ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w Gminie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 93 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego na terenie Gminy Świerklaniec.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 94 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 95 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037.
7. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29.04.2019 r.
8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
10. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
11. Zakończenie.                            

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec
Jarosław Wasążnik

Harmonogram posiedzeń Komisji w miesiącu maju 2019 roku

Komisja Gospodarki, Budżetu i Inwestycji –  23 maja 2019 r. (czwartek) godz. 15:15  sala narad Urzędu Gminy Świerklaniec (pokój nr 9)

Przewidywany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja o funkcjonowaniu w Gminie Świerklaniec ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.
3. Wydanie opinii do projektu uchwały nr 93 w sprawie określenia wzoru wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego na terenie Gminy Świerklaniec.
4. Wydanie opinii do projektu uchwały nr 94 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
5. Wydanie opinii do projektu uchwały nr 95 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037.
6. Wolne głosy.
7. Zakończenie.