Raport o stanie Gminy Świerklaniec zostanie przedstawiony na Sesji Rady Gminy Świerklaniec, która odbędzie się 19 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Świerklaniec przedstawia Radzie Gminy Świerklaniec Raport o stanie Gminy Świerklaniec za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Świerklaniec za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Świerklaniec. Zgodnie  art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Świerklaniec odbędzie się 19 czerwca 2019 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 czerwca 2019 r. (wtorek), do godziny 15.30 w pok. nr 9 Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest pod linkiem, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Świerklaniec oraz w Biurze Rady Gminy (pok. nr 9)
Raport o stanie Gminy Świerklaniec za rok 2018 publikujemy tutaj.