Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zwołuję XXV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 26 marca 2020 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3

Widok Parku w Świerklanicu

Chciałoby się powiedzieć w dzisiejszych czasach „nie samym koronawirusem żyje człowiek”. Te słowa znajdują potwierdzenie w czynach, bo Urząd Gminy Świerklaniec jest w trakcie realizacji zadania pod nazwą ”Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego” Zadanie to jest prowadzone za zgodą i pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świerklaniec. Jednym z etapów rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Składanie wniosków związanych z przyjęciem nowych dzieci do przedszkoli rozpocznie się 23 marca 2020 i potrwa do 3  kwietnia 2020r.

Wszystkie informacje związane rekrutacją oraz z sposobem pobrania i złożenia wniosków i wymaganych dokumentów są dostępne na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych tych placówek.

Na zdjęciu lekarz trzymający telefonUrząd   Gminy   Świerklaniec   w   porozumieniu   z   Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu informuje, że zostają uruchomione dwa dodatkowe numery telefonów komórkowych do kontaktu z Ośrodkiem Zdrowia w Nakle Śląskim i w Świerklańcu.

  • Ośrodek Zdrowia w Nakle Śląskim:
    575 660 753
  • Ośrodek Zdrowia w Świerklańcu:
    575 660 754

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), Wójt Gminy Świerklaniec wydał Zarządzenie nr 0050.43.2020 z dnia 16 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Świerklaniec

Zgodnie z tym zarządzeniem wprowadza się następujące zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19: Zamyka się obiekty użyteczności publicznej:

Informujemy, że od poniedziałku (16 marca 2020r) kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu tarnogórskiego zostaje zawieszona do odwołania. Szefowie resortów: spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego rozporządzenia czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 3 lutego do dnia 13 marca 2020 r.

W związku z powyższym wszystkie wezwania wydane przez Wójta Gminy Świerklaniec do stawienia się 25-26.03.2020r do kwalifikacji wojskowej tracą ważność.

Straż pomoże potrzebującym

Drodzy Mieszkańcy Gminy Świerklaniec!!!

W związku z epidemią koronawirusa Polsce apelujemy do Was o zachowanie rozwagi, w miarę możliwości pozostanie w domach oraz ograniczenie przebywania w dużych skupiskach ludzi. Informujemy, że wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świerklaniec pozostają w pełnej gotowości do niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Ważny komunikat


W związku z pandemią koronawirusa Rząd Rzeczypospolitej wprowadził w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Co się teraz będzie działo w Polsce ?

  • Z piątku na sobotę wejdzie zakaz zgromadzeń, nie mogą się odbywać zgromadzenia powyżej 50 osób. Ograniczenia zgromadzeń dotyczą wszystkiego typu uroczystości, prywatnych, publicznych, religijnych, samorządowych, administracyjnych.