Deklaracja dostępności Strony Internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec

Urząd Gminy Świerklaniec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera częściowo dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będzie to poprawiane, a nowe dokumenty przygotowywane są poprawnie.

Wyłączenia

 • dokumenty zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • dokumenty w postaci map oraz map interaktywnych, w tym geoportali
 • dokumenty będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat Urzędu Gminy Świerklaniec.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 284 74 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Świerklaniec
 • Adres: Urząd Gminy Świerklaniec
  ul. Młyńska 3
  42-622 Świerklaniec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 284 74 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Referaty i Biura Urzędu Gminy Świerklaniec mieszczą się w trzech budynkach:

Budynek ul. Młyńska 3 - Budynek Główny A:

Sekretariat Wójta, tel. 32 284 74 00,
Wójt Gminy Świerklaniec - Marek Cyl przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 9-11 oraz 14-17
Sekretarz Gminy Świerklaniec - Justyna Bomba
Biuro Rady Gminy tel. 32 284 74 15
Referat Gospodarki Komunalnej tel. 32 284 74 25
Referat Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami tel. 32 284 74 60
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych tel. 32 284 74 21
Referat Finansowo-Księgowy tel 32 284 74 06
Referat Organizacyjny, Informatyki i Oświaty tel. 32 284 74 44
Biuro Rady Gminy tel. 32 284 74 15
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Zarzązania Kryzysowego i BHP tel. 32 284 74 14
Biuro ds. Infrastruktury Drogowej tel 32 284 74 36
Samodzielne stanowisko ds. Kontroli tel. 32 284 74 35
Inspektor Ochrony Danych tel. 32 284 74 16

W budynku mieści się również sala narad.

Budynek ul. Młyńska 3 - Budynek B:

Samodzielne stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tel. 32 284 74 45
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii tel. 32 284 74 45
Stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Mediami tel. 32 284 74 42
Biuro ds. Kadrowo-Płacowych tel. 32 284 74 20

Budynek ul. Parkowa 32 - Urząd Stanu Cywilnego:

Referat Spraw Obywatelskich tel. 32 284 74 51
Urząd Stanu Cywilnego tel. 32 284 74 50

W budynku mieści się również sala ślubów.