Pierwsze zapisy o miejscowości Orzech znajdują się w księdze parafialnej kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu i pochodzą z około 1224. Są to zarysy szkiców granic osady w pisowni Oreh w języku łacińskim. W 1277 biskup krakowski Paweł założył parafię kamieńską, do której włączono osadę Orzech.

W dokumentach Państwowego Archiwum we Wrocławiu czytamy, że Orzech w 1282 roku został przekazany do tak zwanych Dóbr Bytomsko-Piekarskich będących pod władaniem Księcia Bytomskiego Kazimierza. Mieszkańcy Orzecha zajmowali się wyłącznie rolnictwem. Z zapisów 
w księgach górniczych z lat 1541-1914 wynika, że na terenie Orzecha wydobywano rudę, istniała tu płuczka, odwadniarka konna, topialnia i huta. W latach 1870-1914 w czasie zaboru pruskiego nastąpił ożywiony ruch gospodarczy i kulturalny Gminy Orzech. Naczelnikiem Gminy był w tym czasie Franciszek Szulc mieszkaniec Orzecha. Podjął on wraz z mieszkańcami wiele decyzji na rzecz rozwoju Gminy Orzech. Do osiągnięć należy zaliczyć budowę szkoły podstawowej, którą oddano do użytku w 1873 r., w 1885 r. wzniesiono kapliczkę dla potrzeb kultu religijnego mieszkańców, a w 1902 r. przystąpiono do budowy nowej, nowoczesnej jak 
na tamte lata szkoły podstawowej, którą oddano do użytku w 1913 r. W 1922 r. po długotrwałej okupacji w zaborze pruskim Orzech odzyskał wolność i wszedł w skład Powiatu Tarnogórskiego. W roku 1946 Gmina Orzech została włączona, jako Sołectwo, do Gminy Świerklaniec.
Dane pochodzą ze strony internetowej OSP Orzech (http://osp-orzech.pl)

Sołtys: Michał Nolewajka
tel. 728-429-185
Rada Sołecka: Mariusz Bańcerowski, Adam Bubalik, Wojciech Herman, Sabina Jarosz, Błażej Lubos, Andrzej Patoń, Grażyna Piątek