Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych w 2021 roku:
Zobacz harmonogram (plik XLS)

Terminy wywozu odpadów dostępne są również za pośrednictwem aplikacji Eco Harmonogram, dostępnej bezpłatnie na urządzenia mobilne w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w 2021 roku:
Zobacz harmonogram (plik w formacie XLS)

Terminy wywozu odpadów dostępne są również za pośrednictwem aplikacji Eco Harmonogram, dostępnej bezpłatnie na urządzenia mobilne w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja na rok 2021
Deklaracja śmieciowa (120 KB, PDF)

Urząd Gminy Świerklaniec informuje o terminach zbiórki odpadów niebezpiecznych przez punkty mobilne w 2020 roku.

Do punktów mobilnych można oddać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w tym: chemikalia, akumulatory, zużyte baterie, przeterminowane leki, zużyte igły i strzykawki, termometry.

 
Sołectwo Lokalizacja Termin/godziny
Nakło Śląskie Ul. Główna - parking przy sali gimnastycznej 07 listopad  
8.00 – 12.00
Orzech Ul. Wieczorków w rejonie OSP 07 listopad
12.00 – 16.00
Świerklaniec Ul. Główna - parking przy źródełku 14 listopad
8.00 – 12.00
Nowe Chechło Ul. Lasowicka 99 - parking przy sklepie C&M 14 listopad
12.00 – 16.00

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych w 2020 roku:
Zobacz harmonogram (plik w formacie XLS, 42 KB)

Terminy wywozu odpadów dostępne są również za pośrednictwem aplikacji Eco Harmonogram, dostępnej bezpłatnie na urządzenia mobilne w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w 2020 roku:
Zobacz harmonogram (plik w formacie XLS)

Terminy wywozu odpadów dostępne są również za pośrednictwem aplikacji Eco Harmonogram, dostępnej bezpłatnie na urządzenia mobilne w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store.

Od 1 maja 2019 r. zmienią się stawki opłat za śmieci. Za odpady segregowane zapłacimy 21,00 zł za osobę miesięcznie, a za odpady niesegregowane zapłacimy 42,00 zł za osobę miesięcznie.

Co wpływa na taki stan rzeczy?

Na podwyżkę opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów złożyło się wiele czynników leżących głównie po stronie wykonawcy usługi, między innymi wzrost cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wzrost kosztów zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji na kompostowni oraz wzrost kosztów transportu i energii. Jednocześnie podkreślić należy, że ceny za oddanie odpadów do Regionalnych Instalacji są ściśle powiązane z tzw. opłatą marszałkowską, to jest opłatą za składowanie i magazynowanie odpadów, której wysokość jest ustalana w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. Na wysokość tej opłaty ani gminy, ani firmy odbierające odpady, nie mają żadnego wpływu, a są zobowiązane do jej uiszczania.
Podkreślamy ponadto, że z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które obejmują:
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- koszty obsługi administracyjnej tego systemu;
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych lub usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (czyli likwidacji dzikich wysypisk śmieci).

Urząd Gminy Świerklaniec informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych przez punkty mobilne, która odbędzie się w maju 2019 roku. Terminarz podany w załączniku (PDF, 42,3 KB).

Urząd Gminy Świerklaniec informuje o zbiórce odpadów niebezpiecznych przez punkty mobilne, która odbędzie się w maju 2019 roku. Terminarz podany w załączniku (PDF, 49,9 KB).