Urząd Gminy Świerklaniec informuje, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za wywóz odpadów segregowanych zamiast 9 zł/1 os. zapłacimy 14 zł/1 os., natomiast za wywóz odpadów niesegregowanych zamiast 16 zł/1 os. zapłacimy 21 zł/1 os. Mimo, że nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2017 r. należy pamiętać, że za odbiór odpadów płacimy dopiero po wykonaniu usługi, czyli do 15 dnia następnego miesiąca, a więc termin zapłaty za miesiąc styczeń upływa 15 lutego 2017 r.  Jednocześnie przypominamy, że za odpady odebrane w miesiącu grudniu 2016 r. uiszczamy opłatę według „starych” stawek do 16 stycznia 2017 r.

Od tego roku poszerzony został wachlarz usług o możliwość zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania w referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Świerklaniec istnieje możliwość przekazania we własnym zakresie wyżej wymienionej frakcji odpadów na Gminny Plac Gospodarczy zlokalizowany w Świerklańcu przy ulicy Wiosennej. Zarówno z nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, jak i z lokalu w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej można dostarczyć na GPG odpady budowlane w ilości 0,5 Mg (0,5 tony) na rok.

Ustalony został limit dotyczący odbioru odpadów ulegających biodegradacji gromadzonych w brązowych workach. W okresie od kwietnia do listopada mieszkańcy budynków jednorodzinnych będą mogli wystawiać 4 worki (łącznie 480 l) na nieruchomość, z częstotliwością dwa razy w miesiącu. Odpady „zielone” w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej będą odbierane w ilości wynikającej z wielkości właściwie oznakowanego pojemnika, w który nieruchomość jest wyposażona lub 4 worki na lokal (480 l). Pozostałą ilość zgromadzonych odpadów ulegających biodegradacji, po samodzielnym dostarczeniu można przekazać na Gminny Plac Gospodarczy w Świerklańcu (przy oczyszczalni ścieków) na ul. Wiosennej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Świerklaniec pod numerem telefonu: 32 284 74 25.