Od 1 maja 2019 r. zmienią się stawki opłat za śmieci. Za odpady segregowane zapłacimy 21,00 zł za osobę miesięcznie, a za odpady niesegregowane zapłacimy 42,00 zł za osobę miesięcznie.

Co wpływa na taki stan rzeczy?

Na podwyżkę opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów złożyło się wiele czynników leżących głównie po stronie wykonawcy usługi, między innymi wzrost cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wzrost kosztów zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji na kompostowni oraz wzrost kosztów transportu i energii. Jednocześnie podkreślić należy, że ceny za oddanie odpadów do Regionalnych Instalacji są ściśle powiązane z tzw. opłatą marszałkowską, to jest opłatą za składowanie i magazynowanie odpadów, której wysokość jest ustalana w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. Na wysokość tej opłaty ani gminy, ani firmy odbierające odpady, nie mają żadnego wpływu, a są zobowiązane do jej uiszczania.
Podkreślamy ponadto, że z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które obejmują:
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- koszty obsługi administracyjnej tego systemu;
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych lub usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (czyli likwidacji dzikich wysypisk śmieci).Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak jak dotychczas, należy regulować bez wezwania do
15-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Przypominamy, że opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy wszystkich zamieszkujących na terenie gminy osób. Nie ma tutaj znaczenia fakt zameldowania mieszkańca, ale fakt zamieszkania lub powstania na danej nieruchomości odpadów. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zmiany deklaracji dokonuje się w przypadku:    
- zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość tj. zgon, urodzenie dziecka, wyprowadzenie się bądź wprowadzenie się mieszkańca;    
- sprzedaży nieruchomości;    
- zmiany właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością;    
- zmiany sposobu gromadzenia odpadów.    
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku złożenia korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów była świadczona.