Informujemy, że dnia 30.07.2019 r. oraz 06.08.2019 r. Punkt Obsługi Klienta  w sprawie udzielenia dotacji celowej do wymiany źródeł ciepła (POK) będzie nieczynny.
Począwszy od 13.08.2019 r. we wtorki będą się odbywały głównie odbiory wykonanych prac związanych
z montażem nowych kotłów, w związku z powyższym:
• dnia 13.08.2019 r. POK dla osób, które nie podpisały jeszcze umów o dotację będzie czynny w
godz. 14-17;
• po dniu 13.08.2019 r. Operator Programu będzie dostępny dla mieszkańców w Urzędzie Gminy
w terminie ustalonym wcześniej telefonicznie.
Numer telefonu do Operatora Programu Ograniczenia Emisji: 792 243 781

Nabór uzupełniający w ramach POE 2019
Urząd Gminy Świerklaniec informuje, że w związku z przyjętym zarządzeniem z dnia 05.04.2019 r. nr 0050.61.2019 dot. Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec etap V 2019 rok istnieje możliwość składania wniosków o udział w ww. Programie.

UWAGA
Zgodnie z przyjętym Regulaminem pierwszeństwo w rozpatrzeniu wniosków przysługuje Wnioskodawcom, którzy w Urzędzie Gminy Świerklaniec złożyli wnioski w terminie od 15.10.2018 r. do 26.10.2018 r. w ramach naboru ogłoszonego przez Wójta Gminy Świerklaniec dnia 01.10.2018 r. i zgodnie z zapisami obowiązującej w tym okresie uchwały Nr LXV/441/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27.09.2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec etap V 2019 rok”  - zostali pozytywnie zakwalifikowani do udziału w Programie. Lista tych wniosków znajduje się poniżej.
Wnioskodawcy z załączonej listy będą proszeni o złożenie nowego wniosku na obowiązującym aktualnie formularzu, na pierwszym spotkaniu z Operatorem Programu tj. przedstawicielem firmy EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. O terminie spotkania Operator będzie informował każdego Wnioskodawcę indywidualnie. W procesie rozpatrywania wniosków Wnioskodawców, o których mowa powyżej, obowiązuje kolejność wpływu wniosków określona w ramach naboru październikowego – nie ma więc znaczenia termin złożenia nowego wniosku.
Pozostali wnioskodawcy, tj. mieszkańcy, którzy nie składali wniosku podczas naboru październikowego, bądź ich wniosek nie został zakwalifikowany do udziału w Programie, mogą składać wnioski, zgodnie  z załączonym formularzem w pokoju 8a Urzędu Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec, w godzinach urzędowania. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, wnioski tych osób będą wpisywane na listę rezerwową. W ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec etap V 2019 rok  zostanie zamontowanych 100 szt. nowych ekologicznych źródeł ciepła.

Załączniki:
Lista wniosków po ocenie (PDF, 42 KB)
Wniosek - załącznik nr 1 do Regulaminu (PDF, 74 KB)
Oferta wykonawcy - załącznik nr 2 do Regulaminu (PDF, 115 KB)
Pełnomocnictwo - załącznik nr 3 do Regulaminu (PDF, 80 KB)
Zarządzenie - Regulamin POE 2019 (PDF, 1,4 MB)

Nabór wykonawców - Program ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec (link poniżej)

Nabór wykonawców - Program ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec – etap V

Dofinansowanie wymiany źródła ciepła - edycja 2019

Informujemy, że wnioski o udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Świerklaniec można składać w terminie od 15 października do 26 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 (pokój nr 8A).

Regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Świerklaniec  – etap 2019 rok
REGULAMIN DOSTĘPNY TUTAJ

Wniosek o udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Świerklaniec
WNIOSEK DOSTĘPNY TUTAJ

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem dotacji
PEŁNOMOCNICTWO