Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1  Odnawialne źródła energii  - ZIT

Tytuł projektu: Budowa oświetlenia OZE na terenie Gminy Świerklaniec


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:
  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1  Odnawialne źródła energii  - ZIT

Tytuł projektu: Słoneczna gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa:  XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego


Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego


Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT


Tytuł projektu: „Przedszkole marzeń w Nowym Chechle”


Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Projekt grantowy pn.: „Obywatel IT w Świerklańcu

Cel projektu: Podniesienie  kompetencji cyfrowych 264 mieszkańców powyżej 25 roku życia, zamieszkałych Gminę Świerklaniec.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Oś Priorytetowa:  III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich


Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci


Tytuł projektu: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świerklaniec 2017-2023

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa
:  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna


Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej


Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  - ZIT


Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży  Pożarnej w Świerklańcu  i w Orzechu


Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerklaniec poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś Priorytetowa:  II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu


Działanie: 2.3  Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach


Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec


Oś Priorytetowa:
  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1  Odnawialne źródła energii  - ZIT

Tytuł projektu: Słoneczna gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie ŚwierklaniecOś Priorytetowa:  XII. Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 12.1  Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie: 12.1.1.  Infrastruktura wychowania przedszkolnego -  ZIT

Tytuł projektu: Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło
w Gminie ŚwierklaniecOś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  - ZIT

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w ŚwierklańcuOś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu przy ul. Źródlanej 3


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie: 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Świerklaniec

Cel projektu: Lepsze wyposażenie trzech straży pożarnych z terenu Gminy Świerklaniec.

Działania w projekcie:
Projekt dotyczy zakupu sprzętu dla 3 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świerklaniec. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt dla OSP w Nakle Śląskim, OSP w Orzechu i OSP w Świerklańcu, który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem - pożarami, powodziami, burzami, suszami.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  148.265,00 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 124.542,61 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 29.06.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2017r.