Oś Priorytetowa:  XII. Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 12.1  Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie: 12.1.1.  Infrastruktura wychowania przedszkolnego -  ZIT

Tytuł projektu: Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło
w Gminie Świerklaniec


Działania w projekcie:
Projekt polega na budowie przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec. Inwestycja realizowana będzie poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi zlokalizowanego przy ul. Lasowickiej 103 o przedszkole 4-oddziałowe przeznaczone na około 100 dzieci. Przedszkole będzie parterowe, spełniające wszystkie standardy bezpieczeństwa dla małych dzieci i osób dorosłych. Inwestycja obejmuje też zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę nowego placu zabaw wraz z jego wyposażeniem.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  5.942.612,60 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 3.842.244,68 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 08.02.2018r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2020r.