Oś Priorytetowa:
  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1  Odnawialne źródła energii  - ZIT

Tytuł projektu: Słoneczna gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec

Cel projektu: Zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminie, poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Działania w projekcie:
Projekt obejmuje  budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łącznie planowane jest wybudowanie 120 instalacji na prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Świerklaniec.
Na terenie Gminy zostaną zamontowane następujące instalacje:
- fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną w 97 domach,
- kolektory słoneczne wytwarzające energię cieplną w 23 domach.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  1.927.479,12 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 1.499.938,90 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 06.11.2018r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 20.12.2018r.