Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś Priorytetowa:  II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu


Działanie: 2.3  Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach


Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec


Działania w projekcie:
Projekt obejmuje budowę nowej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Świerklaniec. W ramach zaplanowanych w projekcie prac wybudowane zostaną nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzone zostaną ciągi komunikacyjne, w pasie których poprowadzone zostaną kolektory, a także zdegradowane odcinki istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowy element zakresu rzeczowego przedsięwzięcia stanowi modernizacja odcinka sieci wodociągowej.
Ogół zakresu rzeczowego niniejszego przedsięwzięcia jest podzielony na następujące zadania:
1. Wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej, dla ścieków gospodarczo bytowych, w tym:
a) Około 26,083 km kanalizacji grawitacyjnej,
b) Około 3,686 km kanalizacji ciśnieniowej,
c) Około 4,477 km sieci tranzytowej,
d) Około 7,823 km przyłączy kanalizacyjnych.
2. Odtworzenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zdegradowanej w trakcie robót związanej z budową kanalizacji sanitarnej – około 3,532 km ,
3. Modernizacja sieci wodociągowej – około 7,298 km,
4. Budowa 15 szt. przepompowni ścieków (10 obiektów w Orzechu, 3 obiekty w Nakle Śląskim i 2 obiekty w Świerklańcu),
5. Odtworzenie nawierzchni ulic, zdegradowanych w trakcie prowadzenia prac, związanych
z budową nowej sieci wodno – kanalizacyjnej.
6. Zakup nowoczesnego, innowacyjnego pojazdu do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej,
z przeznaczeniem dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

Cele projektu:
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Aglomeracji Świerklaniec oraz zwiększenie obecnej liczby ludności korzystającej z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego możliwość odprowadzania ścieków powstających na terenie Gminy  do właściwej oczyszczalni celem ich oczyszczenia.

Planowane efekty:
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 42,07 km
Długość przebudowanej sieci wodociągowej – 7,30 km
Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu 4.278 osób.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu: 74 454 020,06  zł
- Wkład  Funduszy Europejskich:   39 143 721,24  zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 19.02.2018.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023r.