Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa
:  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna


Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej


Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  - ZIT


Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży  Pożarnej w Świerklańcu  i w Orzechu


Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerklaniec poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji.


Działania w projekcie:
Projekt obejmuje termomodernizację dwóch budynków będących własnością Gminy Świerklaniec, w których siedziby mają dwie Ochotnicze Straże Pożarne: OSP Świerklaniec i OSP Orzech.
Niniejszy projekt obejmuje:
- ocieplenie ścian,
- wymianę ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej, bramy wjazdowej,
- wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe wraz z instalacją co. i c.w.u

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  530 379,85 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 435 004,79 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 12.12.2018r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2019r.