Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Oś Priorytetowa:  III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich


Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci


Tytuł projektu: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świerklaniec 2017-2023

Docelowym efektem realizacji Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych na wyznaczonych obszarach gminy Świerklaniec wraz z rewitalizacją infrastruktury uzupełniającej rewitalizacje sfery społecznej.


Działania w projekcie:
Projekt dotyczy opracowania programu rewitalizacji.
W ramach projektu m.in.:
- zebrano dane ilościowe i jakościowe od podmiotów przeciwdziałającym negatywnym zjawiskom.
- przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców Gminy,
- przeprowadzono diagnozy i analizy sytuacji społeczno- gospodarczej,
- przeprowadzono  nabór projektów rewitalizacyjnych w ramach LPR.
- opracowano dokument  LPR Gminy Świerklaniec

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  19 600,00 zł
- Wkład  Fundusz Spójności: 17 640,00 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.06.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 28.02.2018r.