Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Projekt grantowy pn.: „Obywatel IT w Świerklańcu

Cel projektu: Podniesienie  kompetencji cyfrowych 264 mieszkańców powyżej 25 roku życia, zamieszkałych Gminę Świerklaniec.

Działania w projekcie:
Projekt pn. „Obywatel IT w Świerklańcu” to oferta bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Świerklaniec, którzy ukończyli 25 rok życia, z zakresu nabywania nowej bądź uzupełniania wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności cyfrowych. Uczestnicy projektu będą brali udział w szkoleniach kompetencji cyfrowych w wybranym module tematycznym:
    1. Rodzic w Internecie
    2. Mój biznes w sieci
    3. Moje finanse i transakcje w sieci
    4. Działam w sieciach społecznościowych
    5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
    6. Rolnik w sieci
    7. Kultura w sieci
Każdy z modułów  nadaje kierunek rozwoju kompetencji cyfrowych uczestnika, a tym samym wpływa na podniesienie ich poziomu i nabywanie nowych kompetencji. W ramach projektu przeprowadzone zostaną łącznie 22 moduły tematyczne  – szkolenia dla 22 grup odbiorców, każda licząca 12 uczestników, łącznie 264 osoby.
Prowadzenie szkoleń poprzedzone będzie działaniami promocyjnymi.

Realizator projektu:
Operator  
Fundacja Instytut Pracy i Edukacji
Grantobiorca
Gmina Świerklaniec
Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron

Całkowity koszt realizacji Projektu: 147 840,00 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2018r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019r.