Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa:  XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego


Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego


Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT


Tytuł projektu: „Przedszkole marzeń w Nowym Chechle”


Cel projektu: Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świerklaniec poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 4 nowych oddziałach w nowo wybudowanym przedszkolu w Nowym Chechle.


Działania w projekcie:
Projekt przewiduje zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia, sprzętu komputerowego i multimedialnego, wyposażenia do kuchni oraz toalety, a także działania promocyjno – informacyjne. Zajęcia dodatkowe z logopedii oraz studia podyplomowe
z logopedii dla 1 nauczyciela.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania
Całkowity koszt realizacji Projektu: 1 066 284,14 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 906 341,51 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2020r.