Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie: 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Świerklaniec

Cel projektu: Lepsze wyposażenie trzech straży pożarnych z terenu Gminy Świerklaniec.

Działania w projekcie:
Projekt dotyczy zakupu sprzętu dla 3 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świerklaniec. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt dla OSP w Nakle Śląskim, OSP w Orzechu i OSP w Świerklańcu, który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem - pożarami, powodziami, burzami, suszami.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  148.265,00 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 124.542,61 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 29.06.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2017r.