Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:
  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1  Odnawialne źródła energii  - ZIT

Tytuł projektu: Słoneczna gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap

Cel projektu: Zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminie, poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Działania w projekcie: Projekt obejmuje budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łącznie planowane jest wybudowanie 80 instalacji na prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Świerklaniec.

Na terenie Gminy zostaną zamontowane następujące instalacje:
- fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną w 72 domach,
- kolektory słoneczne wytwarzające energię cieplną w 8 domach.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu: 1 363 378,32 zł
- Wkład Funduszy Europejskich: 1 060 874,80 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020r.