Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1  Odnawialne źródła energii  - ZIT

Tytuł projektu: Budowa oświetlenia OZE na terenie Gminy Świerklaniec

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie  systemu energii odnawialnej.

Działania w projekcie:
Projekt dotyczy budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świerklaniec w 25 lokalizacjach, obejmującego wybudowanie 51 lamp solarnych.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  589 802,77 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 501 332,35 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 31.05.2019r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2020r.